Apartamenty Čertovka < >
TIP
  • Pozor! V únoru máme několik volných termínů z vrácených rezervací. Podívejte se do našeho rezervačního kalendáře.
  • Facebook. Become our friend on Facebook. Be in contact with us and our offers & specials will not miss you!

Szczegółowe Warunki Zakwaterowania

Art. I.
Rezerwacja zakwaterowania

Za pośrednictwem strony http://www.apartmany-certovka.cz Klient przesyła zamówienie rezerwacji zakwaterowania, które zawiera specyfikację stron umowy, informacje o miejscu i charakterze zakwaterowania, długości pobytu i cenie za pobyt, a w załączniku również szczegółowe informacje o zakwaterowaniu (dalej zwane "Zamówienie") Niniejsze Zamówienie traktowane jest umowa wstępna zakwaterowania ze strony Klienta, której szczegóły opisane są w Zamówieniu, a także w Szczegółowych Warunkach Zakwaterowania, które stają się nieodłączną częścią umowy zakwaterowania. Klient oświadcza, że przed złożeniem zamówienia zapoznał się z opisem rezerwowanego apartamentu, znajdującym się na http://www.apartmany-certovka.cz oraz że ten opis zrozumiał i zgodził się na przedstawione w nim warunki zakwaterowania.

Od momentu, gdy Wynajmujący, tj, firma Rent Flexi s. r. o., z siedzibą w Pradze 9, Horní Počernice, Mečovská 1667/20, PSČ 19300, za pośrednictwem poczty elektronicznej prześle na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie rezerwacji, umowa wstępna staje się obowiązująca dla Klienta. Poprzez otrzymanie przez Klienta potwierdzenia rezerwacji, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa o zakwaterowaniu, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego § 754 z późniejszymi zmianami, której szczegóły zawarte są w Zamówieniu oraz w Szczegółowych Warunkach Zakwaterowania, które stanowią jej nieodłączną część. Jeśli w potwierdzeniu rezerwacji od Wynajmującego znajdować się będzie oferta zniżki na zakwaterowanie (np. aktualna promocja sezonowa), to należy uznać, że Klient, który dokonał rezerwacji, zaakceptował nową cenę, a zatem strony razem ją ustaliły.

Art. II.
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy o zakwaterowaniu jest zobowiązanie Wynajmującego do zapewnienia tymczasowego zakwaterowania Klientowi zgodnie z wymaganiami określonymi w rezerwacji oraz w Szczegółowych Warunkach Zakwaterowania. Wynajmujący zobowiązuje się do świadczenia usług w wymaganym zakresie i o ustalonej jakości. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych usług oraz pokrycia pełnej kwoty za zakwaterowanie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rezerwacji oraz niniejszymi warunkami.

Klient zostanie zakwaterowany w apartamencie, który wybrał i zaznaczył w rezerwacji. Apartament ten znajduje się w obiekcie Apartamenty Čertovka, Harrachov 606-608, 51 246 Harrachov, zgodnie z opisem i warunkami, znajdującymi się w art. IV Szczegółowych Warunków Zakwaterowania (dalej tylko jako "Apartament"), w czasie i za cenę ustaloną w rezerwacji.

Art. III.
Cena za pobyt i warunki płatności

Jeśli nie ustalono inaczej, Klient zobowiązuje się do uiszczenia kwoty zatwierdzonej przy rezerwacji w następujący sposób:

najpóźniej do 7 dni od dnia, gdy za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient otrzymał potwierdzenie rezerwacji, Klient zobowiązuje się uiścić opłatę za zakwaterowanie przelewem na numer konta znajdujący się w potwierdzeniu, a to w formie zaliczki w wysokości 50% ceny. Jeśli nastąpi opóźnienie w płatności dłuższe niż 3 dni kalendarzowe, tzn. jeśli dziesiątego dnia po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji na wyznaczonym koncie nie zostanie zaksięgowana wymagana kwota, umowa zostaje rozwiązana.w dniu rozpoczęcia pobytu, a przed otrzymaniem kluczy do apartamentu, Klient jest zobowiązany do uiszczenia pozostałych 50% uzgodnionej ceny, w przeciwnym razie Wynajmujący nie jest zobowiązany do przekazania i umożliwienia Klientowi rozpoczęcia pobytu.

W przypadku otrzymania potwierdzenia rezerwacji na tydzień lub mniej przed rozpoczęciem pobytu, cała uzgodniona kwota za zakwaterowanie powinna zostać uregulowana w gotówce na miejscu, przed otrzymaniem kluczy do apartamentu. W przeciwnym razie Wynajmujący nie jest zobowiązany do przekazania i umożliwienia Klientowi rozpoczęcia pobytu.

Ustalona na podstawie Zamówienia cena za apartament stanowi aktualną cenę za dzień, za cały apartament dla określonej liczby osób. Za zakwaterowanie dzieci do lat trzech oraz śpiących w łóżeczku opłata nie jest pobierana.

W cenie za zakwaterowanie zawarte są: ogrzewanie, zużycie wody, prądu, chyba, że w opisie apartamentu zostało wskazane inaczej. Cena nie zawiera opłaty za sprzątanie końcowe (patrz niżej). Wszystkie dodatkowe opłaty Klient uiszcza na miejscu osobom trzecim do tego uprawnionym. Cena zakwaterowania nie zawiera dodatkowych usług, które Klient zamawia na miejscu, jak na przykład: dodatkowe sprzątanie itd.

Art. IV.
Apartament

Wynajmujący opublikował na stronach http://www.apartmany-certovka opis zamówionego apartamentu (dalej tylko jako "Opis Apartamentu"). Strony ustaliły, że jeśli znajdujące się w opisie apartamentu dane lub zawarte w Zamówieniu zobowiązania czy warunki będą różnić się od niniejszych Szczegółowych Warunków Zakwaterowania, obowiązywać będą postanowienia zawarte w opisie apartamentu w formie umowy specjalnej, która jest także nieodłączną częścią tej umowy o zakwaterowaniu.

Opis apartamentu został przygotowany z należytą starannością. Jest opracowany na podstawie informacji dostarczonych przez właściciela apartamentu i odpowiada stanowi ostatnich informacji dostarczonych przez właściciela w czasie przygotowywania opisu. Opis apartamentu zawiera przede wszystkich liczbę wszystkich pokojów i sypialni, całkowitą powierzchnię oraz maksymalną liczbę osób. Strony ustalają, że Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialność za informacje, znajdujące się w opisie apartamentu, a które różnią się od stanu rzeczywistego. Następnie strony ustaliły, że jeśli stan apartamentu różni się od opisanego, a nie jest to różnica zasadnicza, nie jest to uważane za naruszenie postanowień umowy, uprawniające Klienta do przedwczesnego zakończenia lub roszczeń wobec Wynajmującego.

Apartamenty zostały urządzone według osobistego gustu właścicieli. Jeśli w apartamencie znajduje się bojler, korzystanie z ciepłej wody jest uzależnione od możliwości tego urządzenia.

Art. V.
Rozpoczęcie pobytu

Wynajmujący jest zobowiązany przekazać klucze do apartamentu najpóźniej w dzień rozpoczęcia pobytu, po uiszczenia przez Klienta pełnej kwoty za zakwaterowanie zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Zakwaterowania. Przed przekazaniem apartamentu, na podstawie dowodów osobistych zostanie przeprowadzone zameldowanie osób, które będą wynajmować apartament.

Jeśli apartament na początku zakwaterowania nie znajdował się w stanie zgodnym z umową, Klient jest zobowiązany o tym fakcie natychmiast poinformować, również w formie pisemnej. W przeciwnym razie uznaje się, że apartament został przekazany w stanie zgodnym z umową, bez żadnych wad. Wszelkie niezgodności z umową powstałe z winy Wynajmującego, które mogą pojawić się w trakcie trwania zakwaterowania, Klient jest zobowiązany przedstawić pisemnie wraz z wiarygodnymi dowodami Wynajmującemu najpóźniej do ostatniego dnia pobytu. W przeciwnym razie, jeśli apartament został opuszczony bez zastrzeżeń uznaje się, że w trakcie zakwaterowania nie wystąpiły żadne niezgodności z umową, wynikające z winy Wynajmującego.

Minimalny czas pobytu w sezonie zimowym to 7 dni, dzień przyjazdu i wyjazdu ustala się przy rezerwacji, z reguły jest to sobota. Wyjątki możliwe są po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez Wynajmującego.

Przyjazd i odjazd odbywa się indywidualnie. Zakwaterowanie odbywa się w godzinach od 14.00 do 17.00 w dniu przyjazdu. Jeśli Klient chce zakwaterować się w innym czasie, należy poinformować o tym najpóźniej dzień przed przyjazdem i upewnić się czy będzie to możliwe organizacyjnie. Wszystkie opóźnienia lub nieznajdujące się w umowie sytuacje powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem pobytu, zgodnie z poprzednim zdaniem. W innym wypadku przekazanie apartamentu nie musi zostać sfinalizowane. Po przyjeździe Klient kontaktuje się z Wynajmującym, ewentualnie z osobą, która aktualnie jest w jego zastępstwie, którzy przekażą Klientowi klucze do apartamentu.

Art. VI.
Obowiązki zakwaterowanego

Klient jest zobowiązywano przestrzegać wszelkich zobowiązań i ewentualnych ograniczeń, wynikających z umowy o zakwaterowaniu i Szczegółowych Warunków Zakwaterowania. Dotyczy to zwłaszcza zapisu o nieniszczeniu wyposażenia oraz apartamentu oraz nie przeprowadzaniu żadnych zmian ani napraw w apartamencie czy w przestrzeniach wspólnych bez zgody Wynajmującego.

Klient ma prawo do korzystania z apartamentu w uzgodnionym czasie, zgodnie z warunkami zakwaterowania, ewentualnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Zakwaterowania.

Klient może korzystać z przedmiotów znajdujących się w apartamencie. Klient jest zobowiązany do utrzymywania apartamentu w stanie identycznym z tym w jakim apartament odebrał, zachowywania się w apartamencie z odpowiednią ostrożnością (aby nie powstały w nim jakiekolwiek szkody) oraz pozostawiając w apartamencie wszystkie elementy jego wyposażenia. Jeśli w trakcie pobytu Klient stwierdzi jakąś usterkę w apartamencie lub niezgodność z przyjętym stanem, jest zobowiązany natychmiast poinformować o tym Wynajmującego, w przeciwnym razie roszczenia w związku z tą wadą przestają obowiązywać. Ponadto Klient zgadza się niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o wszelkich szkodach w apartamencie lub na jego wyposażeniu, powstałych w trakcie pobytu, nawet jeśli Klient uszkodzenia usunął.

Z powodów higienicznych w apartamentach nie ma żadnej żywności. Wszelka żywność, którą Klient w apartamencie pozostawi, zostanie natychmiast po zakończeniu pobytu wyrzucona. W apartamencie znajdują się: pościel, ręczniki, ścierki, za wymianę których odpowiedzialny jest Wynajmujący. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni, wymiana następuję po każdych 7 dniach. Zakwaterowanie odbywa się bez dodatkowych świadczeń.

Informacja o tym, czy w danym apartamencie dozwolony jest pobyt ze zwierzęciem znajduje się w aktualnym opisie apartamentu. Jeśli w opisie apartamentu znajduje się informacja o zakazie przebywania w nim ze zwierzętami lub z określonym gatunkiem zwierząt, Klient nie ma prawa złamać tego zakazu podczas pobytu.

W apartamencie zakazane jest przebywanie (nawet tymczasowe) większej ilości osób (dotyczy to dorosłych, dzieci i niemowląt) niż jest to dopuszczone w opisie apartamentu. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zakwaterowania dodatkowych osób, jeśli jednak podejmie taką decyzję Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za ich zakwaterowanie.

Klient oraz osoby przebywające z nim w apartamencie zobowiązani się zachowywać się taktownie względem osób trzecich znajdujących się w obiekcie, w którym znajduje się apartament. Zobowiązani są również do zachowywania ciszy nocnej w godzinach od 22 do 6 rano. Każdy większy sprzęt sportowy jak rower czy narty należy pozostawić poza apartamentem, w piwnicy. W apartamentach obowiązuje zakaz palenia. Palić można jedynie na balkonie.

Klient zobowiązany jest do przekazania wysprzątanego apartamentu w ostatni dzień uzgodnionego pobytu do godz. 10. Przy oddawaniu apartamentu Klient zobowiązany jest to oddania wszystkich kluczy do apartamentu. Po zakończeniu pobytu Klient zobowiązany jest przeprowadzić podstawowe porządki przed jego oddaniem, które obejmuje przede wszystkim usunięcie pozostałej żywności, umycie naczyń i sprzętów kuchennych. Śmieci muszą zostać wyniesione do kontenerów. Podstawowe sprzątanie Klient przeprowadza niezależnie od Wynajmującego.

Na początku pobytu, przed przekazaniem kluczy apartamentu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia w gotówce kaucji w wysokości 2 500 CZK lub 100 EUR. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które spowodował sam lub osoby, którym w trakcie pobytu umożliwił dostęp do apartamentu.

Jeśli na początku pobytu apartament został przekazany bez wad w nim i na jego wyposażeniu, a na końcu pobytu zostaną stwierdzone szkody, lub stwierdzony zostanie brak jakiegoś elementu wyposażenia, to uznaje się, że owe szkody zostały spowodowane przez Klienta, który w pełni za nie odpowiada. Wynajmujący uprawiony jest do odliczenia swoich roszczeń ze względu na powstałą szkodę od wpłaconej przez Klienta kaucji. Jeśli wartość szkody przekroczy wysokość kaucji, Klient zobowiązany jest do natychmiastowej dopłaty. W przypadku szkody niższej niż wysokość kaucji, Klient otrzyma zwrot wynoszący różnicę między kaucją i zapłatą za wynikłą szkodę. Jeśli nie dojdzie do żadnej szkody, straty lub innego użycia kaucji, kaucja w pełnej wysokości zostanie zwrócona Klientowi po zakończeniu pobytu i przekazaniu Wynajmującemu apartamentu w nienaruszonym stanie.

Art. VII.
Odstąpienie od umowy.

Zakwaterowany jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakwaterowania. Na tę okoliczność strony umowy uzgodniły, że:

jeśli Klient odstąpi od umowy na 15 dni (włącznie) przed zarezerwowanym terminem, Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu całej wpłaconej kwoty za rezerwację na numer konta podany przez Klienta. Od tej kwoty zostanie jednak pobrane 450 CZK jeśli zwrot będzie przelewany na zagraniczne konto, w związku z kosztami związanymi z przelewem bankowym.jeśli Klient odstąpi od umowy między 14 a pierwszym dniem przed rozpoczęciem pobytu (włącznie), to na podstawie niniejszej umowy, z powodu wystąpienia ewentualnej straty dla Wynajmującego, której w związku z ograniczonym czasem nie jest w stanie uniknąć, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty równej 50% pełnej ceny za pobyt.jeśli Klient odstąpi od umowy między pierwszym dniem (włącznie) pobytu a ostatnim, to na podstawie niniejszej umowy, z powodu wystąpienia ewentualnej straty dla Wynajmującego, której w związku z ograniczonym czasem nie jest w stanie uniknąć, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego pełnej, uzgodnionej kwoty za pobyt.

Ponadto strony uzgodniły, że

jeśli Klient naruszy którekolwiek ze swych zobowiązań, wynikających z umowy o zakwaterowaniu i niniejszych Szczegółowych Warunków Zakwaterowania, zwłaszcza art. V. i VI., nawet w mniej poważny sposób, zobowiązany jest zapłacić za każde takie naruszenie karę w wysokości 500 CZK na rzecz Wynajmującego.jeśli Klient naruszy którekolwiek ze swych zobowiązań, wynikających z umowy o zakwaterowaniu i niniejszych Szczegółowych Warunków Zakwaterowania, zwłaszcza art. V. a VI., powtórnie, mimo zwrócenia uwagi lub w poważniejszy sposób, Klient zobowiązany jest zapłacić karę umowną, która jest równa całkowitej cenie za pobyt, a ponadto w takim wypadku Wynajmujący może odstąpić od umowy w każdym momencie. Skutki odstąpienia od umowy rozpoczynają się dnia, w którym pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało doręczone drugiej stronie. Termin zapłaty kary umownej następuje dzień po naruszeniu umowy. Wynajmujący uprawniony jest do odliczenia kary umownej od wpłaconej przez Klienta kaucji lub od zwrotu kwoty za niezrealizowany pobyt. Ustanowienie kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania.

Na potrzebny tej umowy o zakwaterowaniu strony uzgodniły, że Klient jest zobowiązany do dopilnowania, aby wszystkie ustalenia niniejszej umowy były przestrzegane również przez osoby, które razem z nim przebywają w apartamencie lub, którym Klient umożliwił dostęp do apartamentu. Jeśli te osoby naruszą uzgodnione warunki (np. cisza nocna itd.) spór rozstrzyga się tak jakby naruszenia warunków dopuścił się Klient.

Art. VIII
Postanowienia końcowe

Na potrzeby umowy zakwaterowania Wynajmujący z Klientem uzgodnili, że wszelkie decyzje podejmowane przez Wynajmującego lub z jego polecenia mogą być zrealizowane przez kierownika apartamentu, który został wybrany przez Wynajmującego i jest obecny na miejscu.

Wynajmujący oświadcza, że posiada prawa najmu apartamentu na podstawie umowy najmu podpisanej z właścicielem apartamentu. Jeśli dojdzie do rozwiązania umowy najmu apartamentu równocześnie zostaje rozwiązana umowa zakwaterowania, ponieważ Wynajmujący nie ma możliwości zapewnienia Klientowi zakwaterowania. W przypadku rozwiązania umowy o zakwaterowanie, Wynajmujący zobowiązuje się natychmiast zwrócić Klientowi wpłaconą część kwoty za pobyt. Innych roszczeń w stosunku do Klienta Wynajmujący wtedy już nie ma.

Kwoty wpłacone na podstawie niniejszej umowy pokryte będą w koronach czeskich, chyba, że strony ustalą inaczej.

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, to na potrzeby kontaktu i doręczania wszelkich pism strony ustaliły, że komunikacja będzie odbywać się drogą mailową, na adresy e-mail znajdujące się w Zamówieniu, chyba, że w późniejszym czasie został ustalony inny adres e-mail. W razie jakiejkolwiek zmiany adresu, strona u której zmiana powstała jest zobowiązana bezzwłocznie poinformować o niej drugą stronę, w sposób umożliwiający weryfikację tejże zmiany.

Do rozsądzania wszelkich zależności wynikających z niniejszej umowy o zakwaterowaniu strony ustaliły jako rozstrzygające czeskie prawo.

Strony niniejszej umowy, dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy wybrały sądy Republiki Czeskiej, a konkretnie Sąd Rejonowy dla Pragi 3 lub Sąd Miejski w Pradze,. w zależności od dokonania ustaleń zgodnie z przepisami wykonawczymi prawa (patrz ustawa nr 99/1963 Sb., Kodeks Cywilny, z późniejszymi zmianami).

 
Naszych partnerów
 

Pogoda w Harrachovie

Jak znaleźć Apartamenty Čertovka?