Apartmány Čertovka < >
TIP
  • Provoz nepřerušen. Apartmány jsou z epidemického hlediska bezpečné. Apartmány Čertovka nemají žádné společné prostory jako recepci nebo restauraci. Jedná se o bezpečné ubytování, kde každý host bydlí ve svém apartmánu. Přijeďte na hory.
  • Facebook. Staňte se našimi fanoušky na Facebooku. Buďte s námi v kontaktu, žádná sleva nebo akce vám pak neuteče.

Apartmány Čertovka – nájemní smlouva

Bližší podmínky ubytování

Čl. I.
Objednávka ubytování

Objednatel zaslal ubytovateli prostřednictvím internetových stránek http://www.apartmany-certovka.cz objednávku ubytování, která obsahuje specifikaci smluvních stran, vymezení místa a vlastností ubytování, délky pobytu a ceny za ubytování a v příloze také vymezení bližších podmínek ubytování (dále také jen „objednávka“). Tato objednávka se považuje za návrh smlouvy o ubytování ze strany objednatele, jejíž náležitosti jsou stanoveny v provedené objednávce a dále v těchto bližších podmínkách ubytování, které se současně stávají nedílnou součástí smlouvy o ubytování. Objednatel prohlašuje, že se před objednáním podrobně seznámil s popisem objednávaného apartmánu, který je dostupný na http://www.apartmany-certovka.cz a s tímto popisem je zcela srozuměn a za podmínek tam uvedených objednal ubytování v apartmánu.

V případě, že ubytovatel, tj. spol. Rent Flexi s. r. o., se sídlem Praha 9, Horní Počernice, Mečovská 1667/20, PSČ 19300, zašle objednateli prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu objednatele (uvedenou v objednávce) potvrzení objednávky, pak toto potvrzení představuje ubytovatelovo přijetí objednatelova návrhu smlouvy o ubytování. Doručením potvrzení objednávky objednateli, je tak mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o ubytování dle ust. § 754 a násl. občanského zákoníku, jejíž náležitosti jsou vymezeny v objednávce a dále v těchto bližších podmínkách ubytování, které tvoří její nedílnou součást. Bude-li potvrzení objednávky od ubytovatele obsahovat akční nabídku na slevu z ceny za ubytování v objednávce stanovené (např. aktuální sezonní akce), pak se má za to, že objednatel, který nastoupil na ubytování, tuto novou cenu akceptoval a ta tudíž představuje mezi účastníky vzájemně sjednanou cenu za ubytování.

Čl. II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o ubytování je závazek ubytovatele poskytnout objednateli přechodné ubytování dle požadavků určených v objednávce objednavatele a dle těchto bližších podmínek ubytování. Ubytovatel se zavazuje služby poskytnout v požadovaném rozsahu a ve sjednané kvalitě. Objednatel se zavazuje objednanou službu převzít a uhradit ubytovateli plnou cenu za ubytování dle objednávky a podmínek zde stanovených.

Objednatel bude ubytován v apartmánu, který si zvolil a vyznačil v objednávce, a který se nalézá v objektu Apartmány Čertovka, Harrachov 606-608, 51 246 Harrachov, dle specifikace a náležitostí obsažených v čl. IV těchto bližších podmínek ubytování (dále také jen „apartmán“), a to na dobu a za cenu v objednávce uvedených.

Čl. III.
Cena za ubytování a platební podmínky

Není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak, zavazuje se objednatel uhradit cenu určenou v objednávce takto:

  • nejpozději do 7 dnů od dne, kdy bylo objednateli doručeno prostřednictvím elektronické pošty potvrzení objednávky, se objednatel zavazuje uhradit, bezhotovostním bankovním převodem na účet uvedený v potvrzení, částku ve výši 50 % celkové sjednané ceny za ubytování. Bude-li objednatel v prodlení se splněním této povinnosti o více než 3 kalendářní dny, tj. nebude-li ani desátý den od doručení potvrzení objednávky na určeném účtu připsána stanovená částka, pak se tato smlouva od počátku ruší.
  • v okamžiku nástupu na pobyt, tzn. před převzetím klíčů od apartmánu, je objednatel povinen v hotovosti uhradit objednateli doplatek ceny za ubytování, tj. zbývajících 50 % sjednané ceny, jinak mu není ubytovatel povinen apartmán předat a umožnit tak nástup na ubytování.

V případě, že potvrzení objednávky bylo objednateli doručeno 1 týden a méně před den, ve kterém má být započato ubytování, pak objednatel uhradí celkovou cenu za ubytování na místě v hotovosti, a to před převzetím klíčů od apartmánu, jinak mu není ubytovatel povinen apartmán předat a umožnit tak nástup na ubytování.

Sjednaná cena za apartmán dle objednávky představuje denní cenu za celý apartmán pro uvedený počet osob a odpovídající cenové období. Za děti do tří let věku, přespávající v dětské postýlce, se neplatí.

V ceně za ubytování je zahrnuta běžná spotřeba tepla, vody a elektřiny, pokud není v popisu apartmánu vyznačeno zvláštní pravidlo. V ceně není zahrnut závěrečný úklid (viz níže). Eventuální rekreační poplatky jsou hrazeny objednatelem přímo na místě oprávněným třetím osobám. V ceně za ubytování nejsou zahrnuty na místě zákazníkem požadované dodatečné služby, jako např. úklid navíc, atd.

Čl. IV.
Apartmán

Ubytovatel zveřejnil na internetových stránkách http://www.apartmany-certovka.cz popis objednaného apartmánu (dále také jen „popis apartmánu“). Smluvní strany si ujednaly, že pokud budou v popisu apartmánu uveřejněny údaje, povinnosti či podmínky odlišné od ustanovení těchto ubytovacích podmínek, pak se použijí údaje, povinnosti či podmínky obsažené v popisu apartmánu, a to jako zvláštní ujednání, které je rovněž nedílnou součástí smlouvy o ubytování.

Popis apartmánu byl vypracován s náležitou pečlivostí. Zakládá se na údajích poskytnutých od vlastníka apartmánu a odpovídá stavu posledních informací poskytnutých vlastníkem v době sestavování popisu. Popis apartmánu obsahuje především výčet celkového počtu obývacích pokojů a ložnic, celkovou obytnou plochu, a maximální obsazení. Smluvní strany si ujednávají, že ubytovatel nenese odpovědnost za údaje, uvedené v popisu apartmánu, jež jsou rozdílné oproti skutečnému stavu. Dále si smluvní strany ujednaly, že rozdílný stav apartmánu oproti jeho zveřejněnému popisu, který se neliší zcela zásadním způsobem, se nepovažuje za porušení smlouvy, opravňující ubytovatele k jejímu předčasnému ukončení nebo uplatňování nároků vůči ubytovateli. 

Apartmány byly zařízeny dle osobního vkusu majitelů. V případě vybavení bojlerem je sprchování teplou vodou závislé na možnostech tohoto zařízení.

Čl. V. 
Nástup na ubytování

Ubytovatel je povinen předat klíče od apartmánu nejdéle v den začátku ubytování, splní-li objednatel řádně svoji povinnost k úhradě ceny za ubytování v souladu s těmito bližšími podmínky ubytování.  Před předáním apartmánu bude na základě předložení osobních dokladů provedena registrace ubytovatele a osob, které s ním nastupují na ubytování.

Pokud by apartmán nebyl při jeho předávání na začátku ubytování ve stavu určeném smlouvou, pak je objednatel povinen tuto skutečnost ihned během předávání sdělit ubytovateli a písemně zaznamenat, jinak se má za to, nebude-li spolehlivě prokázán opak, že pokud objednatel apartmán převzal, pak stav apartmánu v den jeho předání při začátku ubytování byl bez vad a zcela odpovídal stavu sjednanému ve smlouvě. Všechny případné tvrzené nároky objednatele, jež by mu měly vzniknout v průběhu ubytování vůči ubytovateli, je objednatel povinen písemně uplatnit a spolehlivě doložit u ubytovatele, a to nejpozději při skončení ubytování a předávání apartmánu zpět. Jinak se má za to, byl-li apartmán bez uplatnění nároku dle předchozí věty předán zpět, že v průběhu ubytování žádné nároky objednatele vůči ubytovateli nevznikly.

Minimální délka pobytu v zimním období zahrnuje podle pravidel 7 dní, příjezdový a odjezdový den je vždy stanoven při rezervaci, zpravidla je to sobota. Výjimky jsou možné na základě písemného potvrzení ubytovatele.

Příjezd a odjezd probíhá individuálně. Doba pro příjezd a nástup na ubytování je stanovena mezi 14.00 hod a 17.00 hod příslušného dne. Má-li objednatel zájem požádat o příjezd v jinou dobu, je třeba o tom vyrozumět nejpozději jeden den předem ubytovatele a toto s ním dohodnout, bude-li to organizačně možné. Jakákoli zpoždění či nesjednané odchylky by měly být domluveny předem dle předchozí věty, v opačném případě nemusí být předání apartmánu umožněno. Při příjezdu bude objednatel kontaktovat ubytovatele, resp. jeho zde přítomného správce, který předá objednateli apartmán.

Čl. VI.
Povinnosti při ubytování

Objednatel je povinen dodržovat všechny své povinnosti a případná omezení vyplývající ze smlouvy o ubytování a jejích bližších ubytovacích podmínek, zejména nepoškozovat vybavení a zařízení apartmánu, bez svolení ubytovatele neprovádět jakékoliv změny ani úpravy v apartmánu či společných prostorách.

Objednatel má právo užívat apartmán po sjednanou dobu a v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o ubytování, resp. v těchto bližších podmínkách ubytování.

Objednatel může používat věci a vybavení nalézající se v apartmánu. Objednatel je povinen udržovat apartmán v takovém stavu, ve kterém mu byl předán, chovat se v apartmánu s náležitou pečlivostí (aby na něm nevznikala jakákoliv škoda) a zároveň ponechat v apartmánu veškeré vybavení a věci. Zjistí-li objednatel v průběhu ubytování nějakou závadu na apartmánu či jeho nesoulad oproti sjednanému stavu, je povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit ubytovateli, jinak nároky z existence této vady zanikají. Dále se objednatel zavazuje, že bezodkladně sdělí ubytovateli jakoukoliv škodu na apartmánu nebo jeho vybavení, ke které došlo v průběhu ubytování, a to i tehdy pokud tuto škodu sám odstraní. 

Z hygienických důvodů nejsou v apartmánu žádné potraviny. Všechny potraviny, které objednatel v apartmánu zanechá, budou bezprostředně po ukončení ubytování zlikvidovány. Apartmán je vybaven povlečením, ručníky a utěrkami, jejichž výměnu zajišťuje ubytovatel. U ubytování, jejichž délka přesahuje 7 dnů, se výměna se provádí vždy po 7 dnech pobytu. Ubytování je poskytováno bez dalších služeb.

Informace, zda je během ubytování povolena v apartmánu přítomnost domácího zvířete, je uvedena v aktuálním popisu apartmánu. Není-li přítomnost zvířete nebo určitého druhu zvířete v popisu apartmánu povolena, pak objednatel není oprávněn mít zvíře během ubytování v apartmánu.

Apartmán nesmí být obýván (ani dočasně) vyšším počtem osob (dospělí, děti a batolata), než je uvedeno v popisu apartmánu. Ubytovatel není povinen osoby, které jsou navíc ubytovat, rozhodne-li se však, že osoby navíc ubytuje, pak se zavazuje objednatel za ně uhradit dodatečně na místě sjednanou doplatkovou cenu za ubytování.

Objednatel a osoby s ním ubytované v apartmánu jsou povinni počínat si ohleduplně k jiným osobám vyskytujícím se v objektu, v němž se nalézá apartmán – stejně tak se zavazují, že budou dodržovat od 22.00 hod do 06.00 hod. noční klid. Veškeré objemnější sportovní vybavení jako jsou kola nebo lyže apod. musí být zanechány mimo apartmán ve sklepní kóji. V apartmánech je zakázáno kouřit. Kouřit je možné pouze na balkoně.

Objednatel je povinen apartmán vyklidit a vyklizený předat ubytovateli v poslední den sjednaného ubytování, a to do 10.00 hod. Při předání apartmánu zpět ubytovateli je objednatel povinen vrátit zpět i všechny klíče od apartmánu převzaté. Objednatel je povinen při skončení ubytování, provést základní úklid apartmánu před jeho předáním, který zahrnuje především odklizení zbylých potravin, umytí nádobí a kuchyňských spotřebičů. Odpadky musí být vyneseny do kontejnerů. Základní úklid provádí objednatel nezávisle na ubytovateli.

Při nástupu na ubytování, je objednatel před předáním apartmánu povinen uhradit v hotovosti ubytovateli předávajícího kauci ve výši 2.500,- Kč nebo 100,- Euro. Objednatel odpovídá za všechny škody způsobené jím nebo osobami, kterým umožnil v průběhu ubytování do apartmánu přístup.

V případě, že byl objednateli na začátku ubytování předán apartmán ve stavu bez vad na něm či jeho vybavení a následně bude během předávání při skončení ubytování zjištěno, že apartmán nebo jeho vybavení jsou oproti stavu na začátku ubytování poškozené, případně některá ze součástí apartmánu či jeho vybavení chybí, pak se má za to, že tato škoda nebo ztráta byla způsobena objednatelem, který za ni také zcela odpovídá. Ubytovatel je oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody oproti nároku objednatele na vrácení kauce. Přesáhne-li škoda výši kauce, je objednatel povinen rozdíl bezodkladně na výzvu ubytovatele doplatit. V případě škody nižší než je kauce, bude objednateli vrácen rozdíl mezi kaucí a náhradou škody. Pokud nedojde k žádné škodě, ztrátě nebo jinému užití kauce, pak bude částka kauce vrácena v plné výši objednateli, a to poté, co dojde k předání apartmánu v řádném a nepoškozeném stavu zpět ubytovateli.

Čl. VII.
Odstoupení smluvních stran

Ubytovaný je oprávněn od smlouvy o ubytování odstoupit i před uplynutím sjednané doby. Pro tento případ si smluvní strany ujednaly, že:

  • odstoupí-li objednatel nejdéle do 15 dnů (včetně) před sjednaným začátkem ubytování, pak je ubytovatel povinen vrátit mu zpět celou již uhrazenou část ceny za ubytování, a to na bankovní účet, který objednatel ve svém odstoupení uvede, přičemž od zasílané částky bude odečtena částka ve výši 450 Kč při platbě do zahraničí, představující paušálně stanovené náklady ubytovatele spojené s bankovními převody.
  • odstoupí-li objednatel v období mezi 14 dnem před začátkem ubytování a prvním dnem před začátkem ubytování (včetně), pak se má dle této smlouvy za to, že ubytovateli vznikla újma, které již není schopen s přihlédnutím k omezeným časovým možnostem zabránit, přičemž objednatel se z tohoto důvodu zavazuje zaplatit ubytovateli kompenzační poplatek výši 50 % sjednané ceny za ubytování.
  • odstoupí-li objednatel v období mezi prvním dnem ubytování (včetně) a posledním dnem ubytování, pak se má dle této smlouvy za to, že ubytovateli vznikla újma, které již není schopen s přihlédnutím k velmi omezeným časovým možnostem zabránit, přičemž objednatel se z tohoto důvodu zavazuje zaplatit ubytovateli kompenzační poplatek výši 100 % sjednané ceny za ubytování.

Dále si smluvní strany ujednaly, že:

  • Poruší-li objednatel některou ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy o ubytování a těchto bližších ubytovacích podmínek, zejména jejich čl. V. a VI., a to méně závažným způsobem, pak se zavazuje objednatel zaplatit za každé takovéto porušení ubytovateli v hotovosti smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
  • Poruší-li objednatel některou ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy o ubytování a těchto bližších ubytovacích podmínek, zejména jejich čl. V. a VI., a to opakovaně či přes upozornění nebo závažnějším způsobem, pak je objednatel povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši, která je totožná s celkovou cenou za ubytování a současně je ubytovatel oprávněn bez dalšího od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají ke dni, kdy bylo odstoupení druhé smluvní straně doručeno. Smluvní pokuta je splatná v den následujícím po dni, kdy došlo k porušení povinnosti. Ubytovatel je oprávněn započíst svůj nárok na smluvní pokutu oproti nároku objednatele na vrácení kauce nebo proti nároku na vrácení ceny za ubytování. Ustanovení o smluvní pokutě nevylučuje nárok na náhradu škody.

Pro účely smlouvy o ubytování si smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen zajistit dodržování podmínek vyplývajících ze smlouvy o ubytování také všemi osobami, které s ním nastoupili na ubytování nebo kterým umožnil do apartmánu přístup, přičemž pokud tyto osoby poruší sjednané podmínky (např. noční klid aj.), pak se na toto porušení hledí stejně, jako by se jej dopustil přímo objednatel, a z tohoto důvodu zakládá následně ubytovateli vůči objednateli stejné nároky.

Čl. VIII
Závěrečná ujednání

Pro účely smlouvy o ubytování si objednatel s ubytovatelem dohodli, že uvádějí-li ustanovení smlouvy, že určité úkony nebo kroky mají být činěny vůči ubytovateli nebo mají být činěny ubytovatelem, pak se za obyvatele považuje i správce apartmánu, který byl ubytovatelem vybrán, a který je na místě přítomen.

Ubytovatel prohlašuje, že užívá jako nájemce apartmán na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem – vlastníkem apartmánu. Dojde-li k zániku nájemní smlouvy na apartmán, pak se k tomuto okamžiku současně od počátku ruší i smlouva o ubytování, neboť ubytovatel nemá bez vlastní viny možnost zajistit pro objednatele ubytování. V návaznosti na případný zánik smlouvy o ubytování se ubytovatel zavazuje, že objednateli bez zbytečného odkladu vrátí již zaplacenou část ceny za ubytování. Jiných nároků objednatel vůči ubytovateli nemá.

Částky placené na základě této smlouvy budou hrazeny v české měně, neujednají-li si účastníci jinak.

Nestanoví-li smlouva o ubytování jinak, pak se smluvní strany pro účely doručování dohodly, že doručování veškerých písemností se provádí na emailové adresy smluvních stran, jak jsou uvedeny v objednávce, nebyla-li později sdělena za účelem doručování sdělena emailová adresa jiná. V případě jakékoli změny adresy je smluvní strana, u které změna nastala, povinna oznámit bez prodlení tuto změnu druhé smluvní straně prokazatelným způsobem.

Účastníci smlouvy o ubytování si zvolili pro posuzování všech vztahů vzniklých z této smlouvy jako rozhodné právo český právní řád.

Účastníci této smlouvy si pro případné spory vzešlé z této smlouvy zvolili jako příslušné soudy České republiky, a to konkrétně Obvodní soud pro Prahu 3 nebo Městský soud v Praze, v závislosti na určení provedeném dle ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti (viz zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.) 

 
Naši partneři
 

Počasí Harrachov

Kde jsou Apartmány Čertovka?